Jak se chovat v kostele – meÅ¡ní řád

O Vánocích, ale i o Velikonocích, zajde do římsko-katolického kostela na mši mnoho lidí, kteří jinak přes celý rok nechodí. Je to fajn a jsem tomu rád. Co jsem si však všiml, značné procento těchto návštěvníků při mši tápe, dívá se po ostatních, kteří mnohdy také tápou a snaží se odpozorovat, kdy se mají postavit, kdy kleknout, a podobně.

Kostel mse

Ne že by tato neznalost průběhu mše byla nějak špatná. Z mého pohledu není a ničemu to moc nevadí. Jen někteří návštěvníci jsou z průběhu mše mírně v rozpacích a na konci ji komentují slovy, že vůbec nevěděli, co měli dělat.

Z tohoto důvodu mě napadlo, průběh římsko-katolické mše zveřejnit. Snad to některým z vás pomůže a při novoroční, nebo velikonoční návštěvě kostela bude vědět, co se při mši děje a co dělat. Úkony „klekání“, „vstávání“ se v jednotlivých farnostech mohou mírně lišit od toho, co je níže popsáno, ne však mnoho.

Update: V komentářích níže jsem byl Jakubem upozorněn na potřebu zdůraznit, aby ti, co nevědí, že ke mohou ke svatému přijímání (takové to dávání oplatky do úst), k němu nechodili. Ke svatému přijímání je nutno být pokřtěn a připravit duši a tělo. Duše se připraví vyzpovídáním se z hříchů a motlitbou. Tělo se připraví, když se jednu hodinu před sv. přijímáním nejí a nepije (čistou voda je povolena).

Takže průběh mše:

Vstup do kostela

Při vstupu do kostela má vstupující za povinnost smočit prsty v nádobce se svěcenou vodou a pokřižovat se (začíná se na čele, pak se ruka pohybuje dolů na prsa, následně zpět do výše ramen a odtud nejprve k levému a nakonec k pravému rameni).

Mše Svatá

Odříkávají: K – knÄ›z / L – lid

VSTUPNÍ OBŘADY

(během příchodu kněze povstat, dále se stojí)

K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

L: Amen

K: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha ať je s vámi se všemi.

L: I s Tebou.

ÚKON KAJÍCNOSTI

K: Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit eucharistii, litujme svých hříchů

K+L: Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali.

K: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

L: Amen.

K: Pane, smiluj se. (zpěv)

L: Pane, smiluj se.

K: Kriste, smiluj se.

L: Kriste, smiluj se

K: Pane, smiluj se.

L: Pane, smiluj se.

K+L: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jedno rozený Synu, Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce. Amen.

(sednout a zůstat sedět až po: „… slovo Boží “ )

K: úvodní modlitba (…)

BOHOSLUŽBA SLOVA

První čtení (…)

Lektor: Slyšeli jsme slovo Boží.

Žalm (zpěv) (…)

Druhé čtení (…)

Lektor: Slyšeli jsme slovo Boží.

L: Bohu díky.

Aleluja (zpěv) (…)

(povstat )

K: Pán s vámi.

L: I s Tebou.

K: Slova svatého evangelia podle…

L: Sláva tobě, Pane.

Evangelium (…)

K: Slyšeli jsme slovo Boží.

L: Chvála tobě, Kriste.

(sednout a zůstat sedět )

Homilie (…)

Vyznání víry:

(povstat )

K+L: Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

(sednout a zůstat sedět )

Přímluvy (…)

BOHOSLUŽBA OBĚTI

K: Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu.

L: Ať ji přijme ke své slávě a spáse světa.

Modlitba nad dary

(povstat )

K: Pán s vámi.

L: I s tebou.

K: Vzhůru srdce.

L: Máme je u Pána.

K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

L: Je to důstojné a spravedlivé.

K+L: Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy, Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

(kleknout, při proměňování klečet)

Proměňování:

(povstat a stát)

K: Tajemství víry.

L: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

K+L: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

K: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, našeho spasitele Ježíše Krista.

L: Neboť tvé je království i moc a sláva navěky.

K: Pane Ježíši Kriste na věky věků.

L: Amen.

K: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.

L: I s tebou.

(tady si jednotliví účastníci mše podávají ruce s konstatováním „pokoj s vámi – i s tebou“)

K+L: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

K+L: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

K+L: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

K: Hle, Beránek Boži, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslaveni, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

L: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.

(sednout si)

Modlitba po přijímaní (…)

ZÁVĚREČNÉ OBŘADY

(vstát)

K: Pán s vámi.

L: I s tebou.

K: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

L: Amen.

K: Jděte ve jménu Páně.

L: Bohu díky.

Tolik z průbÄ›hu mÅ¡e vÅ¡e. Více rozepsaný průbÄ›h mÅ¡e pak naleznete na blogu Petisek v příspÄ›vku MÅ E – PRÅ®BEH, SMYSL, POSTOJE.

Snad vám alespoň někomu bude tento příspěvek k užitku.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

37 komentářů k “Jak se chovat v kostele – meÅ¡ní řád”

 1. Jakub napsal:

  Možná ještě chtělo zdůraznit, ať nekřtění nechodí k přijímání.

 2. LuFa napsal:

  Jakub: Díky za upozornění. Nejenom nekřtění, ale i ktřtění a nevyzpovídaní nechodí. Do textu to doplním

 3. Jakub napsal:

  Jojo. Teda psát o tom, které křty od jiných církví ŘKC uznává a které nikoliv, by bylo už asi na samostatný článek.

 4. LuFa napsal:

  Jakub: no, jednoduše co se svátého přijímání týká, ten kdo ví, že může jít tak chodí a ti co to nevědí, občasní návštěvníci, tak by chodit neměli. Případně by se měli předem domluvit s panem farářem.

  Co se týká křtů u jiných církví, tak většinou zas lidé chodí ke svým církvím.

 5. M4r3k napsal:

  Není lepší nechodit do kostela? :-) Nikdy jsem v kostele nebyl, ani na svatbu od mé tety, ani na křtinách od mé sestřenice. A nemyslím, si, že jsem o něco přišel.

 6. lemik napsal:

  To M4r3k: já byl 2 na půlnoční, jednou jsem byl do konce, po druhé jsem musel zmizet. Co ten farář kecal se nedalo poslouchat. Jsem otrlý, ale to už bylo i na mě moc. Takhle by mě nikdo na pravou víru nepřivedl, v Bohumíně ne. BTW, jsem takový ateista, až se bojím, že mě Bůh potrestá :-D

 7. hurri666 napsal:

  Dočetl jsem k „pak se ruka pohybuje dolů na prsa“ a těšil jsem se, že bude článek pokračovat v tomto nemravném duchu a nabádání k nečistému pohanskému životu a ono nic.
  Ve středověku OK, ale dnes?

 8. LuFa napsal:

  M4r3k: No, ono Marku není ani tak podstatné, zdali člověk do kostela chodí, nebo nechodí, ale zdali věří v Boha (Ježíše Krista), či nevěří. Chození do kostela je pak už jen důsledek toho že člověk věří.

  Samozřejmě, že někdo bere chození do kostela i jako kulturní zážitek. Třeba půlnoční, novoroční bohoslužba. Pak nemusí věřit, ale do kostela zajde. Právě pro tyto lidi jsem příspěvek zveřejnil.

  No a postoj k víře je věcí každého. Někdo věří,někdo ne. Nějak o tom člověka přesvědčovat, vršit důkazy, vést sáhodlouhé debaty asi ale cenu nemá.

 9. Jak se chovat v kostele?
  Rozhodně nefotit při bohslužbě, viz ta fotka. ;-)
  To si žádá lekci z etikety, přátelé. :-)
  Takže, jak požádat o oheň papeže, jakou formu zvolíš?
  A) Nemáš voheň, Svatosti?
  B) Připal mi, ty jeden papeži.
  C) Prosím pěkně, směl bych vás požádat o oheň?

  Papeži nesmíš nikdy tykat. A taky mu neříkej „ty jeden,“ i když je opravdu jen jeden. Vždy vÅ¡ak použij slůvko „prosím.“

  Správné znení tedy je:
  „Prosím pÄ›knÄ›, VaÅ¡e Svatosti, smÄ›l bych vás požádat o oheň?“

  POZOR:
  Pokud ti papež opravdu připálí, nezapomeň mu poděkovat a nabídnout mu cigaretu.
  (Citováno z J.L. Fournier:Mysli, holce přece nemůžeš říkat vole!)

  To pro případ, že by jste šli na mši do Vatikánu. ;)

 10. blanka.faltynkova napsal:

  Luky,ja bych chtela videt ceske katoliky jak plati v cechach cirkevni dan. ja v Srn platim uz 16let 50Eu mesicne z vyplaty. Z cirkve jsem z toho duvodu nevystoupila a tesim se stale prizni Boha.i kdyz do kostela jdu jen na pulnocni nebo na Velky patek.mamka

 11. hurri napsal:

  Já teda nevím kolik je v Říši průmÄ›rnej plat, ale pÅ™ibližnÄ› 300 kč mÄ›síčnÄ› za přízeň VÅ¡emohoucího (Alláha) mi nepříde nÄ›jak moc i na české „nevěřící psi“.
  Abych předešel nějakým dohadům ohledně přepočtu, tak vysvětlím: kafe v Říši cca 3 eura (za 50 éček to je 16 kafí). Kafe v Mekkáči v HK je za 20 kč (za 300 kč je to 15 kafí).
  La ilaha illallah

 12. TLAMPAČ napsal:

  Bible praví: Bůh nebydlí vdomech lidskou rukou udělaných.

  Bůh bydlí v lidských srdcích.

  Netřeba pro mě tedy choditi do kostela.

  Pane Bože díky za to, teď v prosinci je tam ukrutná kosa.

 13. Stepan F napsal:

  …nejdůležitÄ›jší zÅ™ejmÄ› je, aby se celé stádečko posluÅ¡ných oveček chovalo pÅ™i slavnostním rituálu stejnÄ›…

  Jinak nevím, jaký to má jiný význam, se vší úctou.

 14. Ahoj,
  nevím, jestli má pro nevěřící, kteří se chtějí výjmečně podívat do kostela, smysl studovat mešní řád. Vždyť liturgii nerozumí dostatečně ani většina katolíků.
  Hlavní přece není, aby vše bylo stejné jako na spartakiádě. Hlavní je, aby ve společenství křesťanů vládla láska a radost, protože v tom je celý smysl křesťanství. To je jediné, čím lze někoho přesvědčit.
  Bohužel ale takových společenství je málo. Takže se vůbec nedivím nevěřícím, že je mÅ¡e spíš odradí… A o to víc beru jako zázrak, když se nÄ›kdo obrátí na víru.

 15. HlavnÄ› nemá smysl vůbec chodit do kostela, protože jako místo, kde můžete pozvednout svojí duÅ¡i, pomodlit se, či dokonce sami do sebe se obrátit k Bohu – to nelze pÅ™i neustálém vstávání, sedání, klekání, nemůžete se na to ani soustÅ™edit. Pokud se chcete usebrat sami k sobÄ›, pokud se chcete skutečnÄ› modlit, nebo ovrátit k Bohu – nechoďte do kostela!!! V kostele to opravdu nejde.

 16. petr napsal:

  Díky. Snažil jsem se vysledovat toto chování, ale toto mi pomůže. Díky.

 17. Marek napsal:

  Ahoj
  chtěl bych projevit svůj postoj k chození do kostela a snad tak obohatit o jiný pohled.
  NÄ›kteří si zde stěžovali, že pÅ™i mÅ¡i, pÅ™i které se „cvičí spartakiáda“ se nedá soustÅ™edit na motlidbu a že chození do kostela je zbytečné.
  Můj názor:
  Pokud máte nÄ›koho rádi v klidu si s ním rádi povídate. Ale nÄ›kdy mu chcete vyjádÅ™it přízeň a úctu tÅ™eba i jinak. TÅ™eba ho pozvete do restaurace. Nebo jdete na ples a tančíte… Je mnoho projevů jak s ním sdílíte svůj vztah.
  Tak je to podle mÄ› i s Bohem. ÄŒlovÄ›k, který naÅ¡el nÄ›jaký vztah k Bohu si s ním rád (ano dÄ›lá to, protože chce, ne že musí) povídá – to znamená, že se modlí. Svěřuje se mu se svými pocity a prožitky. Chce mu ale i dÄ›kovat a projevit úctu. (podobnÄ› jako pozvání milované osoby do restaurace – to znamená jiná forma společného prožívání vztahu) Protože si dávní věřící zvykli Bohu dÄ›kovat společnÄ› a společnÄ› mu vzdávat chválu scházejí se na mÅ¡e. PÅ™i mÅ¡i nejde jen o to „vykecat se pÅ™i modlitbÄ›“ – ale o to společnÄ› se klanÄ›t Bohu. TÅ™eba zpÄ›vem, společnÄ› odříkávanými texty atd. PÅ™i mÅ¡i svaté zaznívají také texty z Bible které pomohou k vzdÄ›lání a zamyÅ¡lÄ›ní.
  Pokud tedy jdu do kostela – jdu tam protože chci společnÄ› s ostatními vzdát Bohu chválu. Pokud se chci v klidu modlit najdu si čas jindy.
  Kdo neprožívá, nepochopí.

 18. Jan Novák napsal:

  Jen bych chtěl hanykovat, že se mi průběh mše tak, jak jste ho napsali na těchto stránkách velmi líbí a také jsem si ho vytisknul a po večerech se ho biflím. Jsem z Plzně a před dvěma měsíci jsem začal brósit každé pondělí do kirchny svatého Jana Nepomuckého. Bylo mi to takové divné, že všichni ostatní, co tam brósí a vše papóškujó a já pouze něco nesmyslného křandám, ale lochecní je, když kolem naší kirchny klape šalina a hodně zvoní to se pak divím, že skla z fenstrů nevypadnou, nebo když žihá sanita a hafo hóká. To je pak při mši sv. čoromoro, že?

  Jan Novák, 12 let, Plzeň

 19. Tomáš napsal:

  Díky za tento „meÅ¡ní manuál“, jsem jeden z mnoha tÄ›ch, kteří byli vychování v přísnÄ› dogmatické ateistické ideologii socialistické společnosti a teď horko těžko hledám cestu ke kÅ™esÅ¥anským koÅ™enům, k víře, k Bohu. Pro človÄ›ka jako já je pomÄ›rnÄ› obtížné jít na mÅ¡i, když vůbec neví, jak se bÄ›hem ní chovat.

 20. já napsal:

  لآ اِلَـهَ اِلاَّ لله
  La ilaha illallah!!!

 21. Ondřej napsal:

  díky!

 22. Jessica napsal:

  Také děkuji. Je mi 15 let a za pár dnů budu mít křest. V kostele jsem už samozřejmě byla, ale nevěděla jsem jak se chovat, proč to ti lidé dělají a co to znamená. Jsem ráda, že jsem našla odpověď na tuto otázku. Do kostela chodím zcela dobrovolně a nevidím v tom nic nesmyslného, ba naopak.

 23. Tom napsal:

  Nasel jsem tyhle stranky nahodou a dik za ne. Byo by super kdyby nekdo sepsal podobne i postup cirkevni svatby. Ted jsem na jedne byl a vetsina hostu a pratel nejsme verici. Snoubenci nam jeste tesne pred zacatkem dali strucne instrukce aby jiste meli uplne jine starosti a kdyby si slo postup nekde predem nastudovat, jiste by to usetrilo nektere rozpaky a trapne chvilky.

 24. Hanka napsal:

  Například tady je průběh svatebního obřady (co se říká):

  http://www.poutnik-jan.cz/vira-pro-samouky–c/svatba-v-katolickem-kostele/

  PÅ™i vstupu se stojí, pÅ™i úvodní modlitbÄ› také, pak jsou čtení (bohoslužbÄ› slova) naprosto stejnÄ›, jak je popsáno zde, pak je homilie, bÄ›hem které se také sedí, pak začnÄ› samotný svatební obÅ™ad, u kterého se stojí a pozoruje se interakce snoubenců s knÄ›zem, případnÄ› se na konci modlitby Å™ekne „amen“. Následují přímluvy, stojí se a odpovídá stejnÄ› jako zde v článku, poté společná modlitba otčenáše, závÄ›rečná modlitba a požehnání, stejnÄ› jako je popsáno zde v článku na konci mÅ¡e, a rozchod :-)

 25. Martin Soušek napsal:

  Jako nevěřící v kostele celou dobu sedím. NezdvoÅ™ilé to není – když se jdete podívat na spartakiádu, také neposkakujete po tribunÄ›. SamozÅ™ejmÄ› je vhodné nesedat si do první Å™ady, ale pustit dopÅ™edu věřící.

 26. doktorkaaa napsal:

  PÅ™esnÄ› tuto stránku jsem dnes potÅ™ebovala najít…a naÅ¡la jsem. Ze srdce dÄ›kuji!

 27. JITKA napsal:

  DĚKUJI VÁM.ZA POMOC,DĚKUJI,ŽE JSTE

 28. David napsal:

  Je to dobře, že jste to sepsal. Díky

 29. Alena napsal:

  Moc děkuji za popis průběhu mše. Vytiskla jsem si jej a nosím s sebou, když jdu do kostela. V mezičase jej již ovládám a má radost z bohoslužby je nepopsatelně větší. Slovo boží uzdravuje mou duši.

 30. Luboš napsal:

  Dobrý den. Také bych se rád připojil s velkým díky za zveřejnění instrukcí, jak se chovat při mši svaté. Už se moc těším dnes na večerní mši, protože si nebudu připadat jako trouba. Všem přeji Boží požehnání v novém roce a až na věky.

 31. Josef napsal:

  I já bych se chtěl připojit k již napsaným poděkováním za publikování a vlídné přiblížení mešního řádu.

  Jako zpÄ›tnou vazbu bych rád dodal – pokud uvádíte, že: „nÄ›kteří návÅ¡tÄ›vníci jsou z průbÄ›hu mÅ¡e mírnÄ› v rozpacích“, mohu autora i vÅ¡echny „praktikující katolíky (kteří mají víru) ubezpečit, že prožívané rozpaky nejsou jen „mírné“. Za sebe říkám, že jsou až trýznivé.
  My, zvÄ›daví pohané, byÅ¥ i kdysi dávno pokÅ™tÄ›ní, jsme navyklí mít „vÄ›ci pod kontrolou“ a upadáme v těžký zmatek a stud, pokud se ocitneme v situaci, kdy tomu tak není.
  Řekl bych (troufale), že (re)evangelizační dílo tady v ÄŒechách by mÄ›lo začít právÄ› tímto – napsat ona „pravidla chování v kostele“ vysvÄ›tlit je, a povzbudit…
  Pro Vás katolíky je to jen obtížně představitelné, ale zkuste připustit, že velmi mnohé dveře zamyká klíčník Strach.

 32. B napsal:

  Děkuji Vám, že jste toto zveřejnil, určitě je to k užitku. :-)

 33. Věra napsal:

  Když někdo nemá ruce a třeba i nohy, tak jeho modlitby nebudou vyslyšeny? Křižování nebo sepnutí rukou není tak důležité. Stačí se pomodlit uvnitř sebe a prostě věřit.
  Kdysi jsem se dala do diskuze na internetu o náboženství a síle modliteb. Jedna žena kvůli „tomu“ lítá pravidelnÄ› do Nepálu kde se usadí na jedné z vysokých hor nebo jde nÄ›kam do kláštera a tam se modlí za celé lidstvo. ChtÄ›la po nás, abychom ji vyloženÄ› zatleskali a podÄ›kovali.
  Ano, měla dobře myšlený záměr, ale když napsala, že udělala pro nás lidi daleko víc než když se modlíme doma, že Bůh či jak si tvůrčí sílu každý z nás nazve, ji tak lépe vyslyší, protože to místo kam ona došla je posvátné, musela jsem ji oponovat.
  I kdybych se modlila doma ve sklepÄ›, na půdÄ›, nebo klidnÄ› na toaletÄ› za sebe nebo kohokoliv jiného, Bůh mne vyslyší i „tam“. NepotÅ™ebuju utrácet peníze za daleké cesty, pokud nemám ovÅ¡em zámÄ›r „čistší“ a to je cestování a objevování jiných krajin a kultur.
  Nepotřebuju ničit ovzduší zplodinama z letadla, abych se pomodlila.
  Takže pokud má někdo víru opravdu v sobě, vše okolo už je jen berlička, ať jsou to sošky, křížky, růžence, nebo různé artefakty, talismany, ale i budovy..atd atd atd.
  Pokud máte opravdovou víru, nepotřebujete pomoc zvenčí, stačí to pochopit, přijmout v sobě tu MOC. Vše ostatní je jen o tom, jak z vás někdo může lehce tahat peníze a uměle vám víru dodávat, když ji odmítáte zevnitř.

 34. anonym napsal:

  jak se prosím křižuje malým křížkem?

 35. Ivka napsal:

  Nejprve na čele, pak na ústech a nakonec na prsou – znamená to, že Boží slovo pÅ™ijímáme a pÅ™emýšlíme o NÄ›m, ústy vyznáváme a v srdci ho uchováváme a rozjímáme o NÄ›m.

 36. Julie napsal:

  Chtěla bych Vám moc poděkovat.

  Na mši jsem byla několikrát, ale vždy se cítím špatně, když si třeba nevšimnu, že mám pokleknout, nebo si udělat znamení kříže. Minulý týden jsem místo malého křížku udělala velký. Pak když se máme modlit, tak se Bohu omlouvám, že se chovám nepatřičně. :-)

  ÄŒetla jsem již nÄ›kolik meÅ¡ních řádů, ale tento je opravdu pÅ™ehledný. Pro ty kdo se chtÄ›jí dozvÄ›dÄ›t více o liturgii, doporučuji webové stránky http://www.liturgie.cz, jsou zde popsány i kÅ™ty, svatby…

  Ještě jednou moc děkuji. Také bych chtěla poděkovat za příspěvek Marka ze srpna 24, 2008 v 12:07. Krásně popsal to co vyjadřuje chození do kostela a to co nás všechny spojuje.

Napište prosím komentář

You must be logged in to post a comment.