Souhlasíte s Darwinovou evoluční teorií vzniku a vývoje druhů?

Jak jsme se dnes mohli z mnoha mediálních zdrojů dozvědět, uběhlo právě 200 let od narození Charlese Roberta Darwina, britského přírodovědce a zakladatel evoluční biologie. Jak se letos ještě dozvíme, před bez pár týdů 150 lety publikoval Darwin svou práci O vzniku druhů přírodním výběrem, neboli uchováním prospěšných plemen v boji o život.

Součástí Darwinovi práce a jeho následovníků je pohled na vznik a vývoj života na zemi, který vznikl bez přičinění Boha. Toto je v přímém rozporu z biblickou vírou, která stvoření světa, všeho živého a neživého připisuje výlučně Bohu. Jak se v První knize Mojžíšově píše:

Genesis, 1.kapitola

1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

2. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.

3. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.

4. A viděl Bůh světlo, že [bylo] dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.

5. A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.

6. Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod!

7. I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak.

8. I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý.

9. Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, [kteréž jsou] pod nebem, v místo jedno, a ukaž se [místo] suché! A stalo se tak.

10. I nazval Bůh [místo] suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že [to bylo] dobré.

11. Potom řekl Bůh: Zploď země trávu, [a] bylinu vydávající símě, [a] strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak.

12. Nebo země vydala trávu, [a] bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž [bylo] símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.

13. I byl večer a bylo jitro, den třetí.

14. Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a [rozměření] časů, dnů a let.

15. A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak.

16. I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; [též] i hvězdy.

17. A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;

18. A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že [to bylo] dobré.

19. I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

20. Řekl ještě Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a ptactvo, [kteréž by] létalo nad zemí pod oblohou nebeskou!

21. I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kteroužto v hojnosti vydaly vody podlé pokolení jejich, a všeliké ptactvo křídla mající, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že [to bylo] dobré.

22. I požehnal jim Bůh, řka: Ploďtež se a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi!

23. I byl večer a bylo jitro, den pátý.

24. Řekl též Bůh: Vydej země duši živou, [jednu každou] podlé pokolení jejího, hovada a zeměplazy, i zvěř zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak.

25. I učinil Bůh zvěř zemskou podlé pokolení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich, i všeliký zeměplaz podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že [bylo] dobré.

26. Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.

27. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

28. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.

29. Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž [jest] na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž [jest] ovoce stromu), nesoucí símě; [to] bude vám za pokrm.

30. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž [jest] duše živá, všelikou bylinu zelenou [dal jsem] ku pokrmu. I stalo se tak.

31. A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, [bylo] velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.

Součástí dnešního vysílání Radiožurnálu byla anketa, s položenou otázkou Souhlasíte s Darwinovou evoluční teorií vzniku a vývoje druhů?. Výsledek, kdy při doposud 510 hlasujících 289 posluchačů odpovídá souhlasně a 185 posluchačů nesouhlasně, svědčí, že to s Darwinovou teorií a jejím přijetím mezi lidmi není zas tak moc růžové, jak by se kdekomu mohlo zdát.

anketa_radiozurnal_darvin

Darwinova evoluční teorie má stále mezery a tak je nutno připustit i další náhledy na stvoření.

Co se mě týká, patřím mezi zastánce Biblického stvoření. Dle toho jsem ve výše zmíněné anketě také hlasoval. Že je náš svět v celé své kráse pouze dílem náhody a přírodním výběrem si skutečně nepřipouštím. Evoluční teorii akceptuji pouze jako současný vědecký pohled na stvoření. V pravdivost a platnost jejich závěrů ohledně jejich závěrů nevěřím.

Co vy, jaký je váš názor na stvoření a jak byste v anketě hlasovali?

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

29 komentářů k “Souhlasíte s Darwinovou evoluční teorií vzniku a vývoje druhů?”

 1. albi napsal:

  Já taky věřím ve stvoření světa Bohem, tj. přesně tak, jak se o tom píše v Bibli.

 2. Lenka napsal:

  Já se přikláním určitě spíš k Darwinovi, i když nepopírám, že se časem může vyskytnout jiná a lepší teorie. (Ono i teď je vědeckých teorií vzniku světa víc.)
  Stvoření světa Bohem řadím mezi staré pohádkové příběhy – nemyšleno nijak pejorativně.

 3. Martin napsal:

  Souhlasím s Lenkou. Nevím sice jak na zemi vznikl život (ale nejsem chemik, ani biolog), ale na pozdější vývoj, to IMHO sedí.

 4. Jakožto ředitel Zeměkoule bych měl tvrdit, že věřím ve stvoření ředitelem Zeměkoule, tedy mnou samotným. :-)

  Ale jakožto člověk pod touto přezdívkou a se zkušenostmi práce v zoologické zahradě věřím v Darwinovu teorii s ohledem i na jiné vědecké názory. Darwinova teorie má řadu mezer a věřím, že se časem doplní, nebo se změní.

 5. Dena napsal:

  Mojí předchůdkyní teda rozhodně opice není.
  Spíš bych řekla, že nějaká princezna:)

 6. LuFa napsal:

  Dena: Nemohu jinak než souhlasit ;-).

 7. markéta napsal:

  Nojo Denča to by ani nebyla ona,aby si o sobě nemyslale jen to nejlepší.Ale,že chodila do školy jako socka.Nevim nevim fakt princezna?

 8. dena napsal:

  To není o oblečení – to je o chování ! :)

 9. markéta napsal:

  Ha Ha tak to je fakt bomba to jsi mě rozesmála.

 10. Forrest napsal:

  Bible samozřejmě! Jedině bible a „biblická víra“.
  Kupříkladu zjevení Janovo… dvěstě milionů jezdců a pobíjení třetiny lidstva to je mňamka. Bylo by dobré to začít očekávat každým dnem. Co třeba za tím účelem založit nějakou sektičku? Ostatně já už to vzhledem k názorům svých spoluobčanů (třeba na evoluční biologii) očekávám co nevidět. Zrovnaa tuhle, u nás v sámošce jedna paní….

  Hrůzy šesti polnic

  Zatroubil první anděl: Nastalo krupobití a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta.
  Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev
  a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.
  Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod.
  Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny.
  Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny potemněly, a den i noc byly o třetinu temnější.
  A viděl jsem a slyšel, jak středem nebeské klenby letí orel a volá mocným hlasem: ‚Běda, běda, běda obyvatelům země, až zaznějí polnice tří andělů, kteří ještě netroubili!‘
  9.kapitola (Zjevení Janovo (Zj))
  Zatroubil pátý anděl. A viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti;
  otevřela jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece, a tím dýmem se zatmělo slunce i všechno ovzduší.
  Z dýmu se vyrojily kobylky na zem; byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni.
  Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele.
  Ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjely, nýbrž aby je po pět měsíců trýznily; byla to trýzeň, jako když škorpión bodne člověka.
  V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji, budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne.
  Ty kobylky vypadaly jako vyzbrojená válečná jízda; na hlavách měly něco jako zlaté věnce, tvář měly jako lidé,
  hřívu jako vlasy žen, ale zuby měly jako lvi.
  Měly jakoby železné pancíře a jejich křídla hřmotila, jako když množství spřežení se řítí do boje.
  A měly ocasy jako škorpióni a v nich žihadla, aby jimi trýznily lidi po pět měsíců.
  Nad sebou měly krále, anděla propasti, hebrejským jménem Abaddon – to znamená Hubitel.
  První ‚běda‘ pominulo, a hle, už jsou tu dvě další!
  Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas od čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Bohem.
  Ten hlas nařídil šestému andělu, držícímu polnici: ‚Rozvaž ty čtyři anděly, spoutané při veliké řece Eufratu!‘
  Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí.
  A jejich jízdních oddílů bylo dvě stě miliónů – slyšel jsem jejich počet.
  A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce: pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou; hlavy koňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra.
  Touto trojí pohromou – ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam – usmrtili třetinu lidí.
  Vražedná moc těch koňů je v jejich tlamách a v jejich ocasech; jejich ocasy jsou jako hadi a hlavy těch hadů přinášejí zhoubu.
  A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat;
  neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.

 11. LuFa napsal:

  Forrest: Já o stvoření světa a ty hned o jeho konci ;-). Pro ty, co si Zjevení Janovo neumí zařadit, něco málo o něm naleznete zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Janovo. Na stejném místě pak k přečtení doporučuji několik uvedených výkladů k tomuto zjevení.

  Z uvedených je mi nejbližší futuristický výklad.

  Zakládat sekty není rozhodně potřeba.

 12. boris napsal:

  lufa je pro mě neustálou přípomínkou toho, že darwin měl pravdu

 13. mv napsal:

  boris: u lufy se darwin mýlil pouze v přímém předchůdci. nikolivěk opice, nýbrž křeček.

 14. LuFa napsal:

  boris, mv: Díky, teď jste vše vysvětlili ;-).

 15. ohněta napsal:

  Jsem jednoznačně pro Darwina. Na střední nám češtinářka při probírání bible dala téma k úvaze. V krátkosti ho nastíním, jestli se v něčem mýlím, tak mě prosím oprav.
  „Bůh stvořil první lidi na Zemi, Adama a Evu. Ti měli syny Kaina a Ábela. Kain zabil ˇAbela a za trest mu bůh udělal na čele znamení, aby ostatní lidé věděli, že je bratrovrah. A ted ta otázka, jací lidé, když na Zemi byli jen Adam s Evou a Kain?
  Podotýkám, že tohle nemělo na mé rozhodování žádný vliv, jen bible je plná nejasností.

 16. albi napsal:

  ohněta: To jste teda na omylu, když tvrdíte, že na Zemi byli jen Adam s Evou a Kain. Byli tam i další synové a dcery Adama a Evy – zkuste si líp přečíst Bibli (Gn 5,4). V Bibli se nepíše o všech událostech, co se děly. Přirozeně se píše hlavně o těch, které byly důležité.

 17. zluta opoce napsal:

  Proc stale verit dogmaticky v biblicky vyklad?
  Ze strachu si priznat, ze clovek veril cely zivot v omyl?
  Tedy budu v to verit nadal a zavirat oci pred fakty nebo se je snazit smesne vyvracet?
  Na to je snad zivot kratky a zrejme jeden.

 18. Gaucman napsal:

  Nejdřív byla Země placka a pak se zjistilo, že je kulatá. Stejně tak s Biblí a Darwinem. Stále ještě někdo věří, že Země je placka?
  A jak k tomu přijdou třeba hinduisté? Vyberou si Bibli, nebo Darwina?

 19. ohněta napsal:

  albi: bibli jsem nečetl přiznávám. Pokud je tam psáno co píšete, tak z toho logicky vyplívá incestní chování. Ale nemá tu cenu o tom polemizovat, každý věříme něčemu jinému.

 20. soudce napsal:

  Tak už se nepřete. Co když Bůh stvořil vše tak, jak to popisuje Darwin? Nebo třeba nějak podobně. Každopádně věřit doslovně Biblickému pojetí stvoření v 7 dnech je jistě pošetilost. Bible není vědecká literatura ale poezie:)

 21. Chlupatý Kaktus napsal:

  Viděl jsem několik dokumentů o panu Darwinovi (nebo o Galapágách) a podobně a podle mého názoru to byl poctivý člověk. Popisoval to, co zkoumal a pak o tom přemýšlel. Na tom není nic zlého. Podle mě hledal pravdu a nechtěl vyvracet existenci Boha nebo přemýšlet o nepřesnostech v Bibli. To zneužily až pozdější generace filozofů hovořící o opiu lidstva atd…

  Jelikož však evoluční teorii neznám a knihu o původu druhů jsem nečetl, nemůžu se přiklonit k názoru pana Darwina.

  Souhlasím s tím, že kniha Genesis není vědecké pojednání, ale náboženská kniha popisující názory lidí tehdejší doby, kteří zřemě nikdy neměli možnost zajet si na dovolenou na Galapágy aby si své názory mohli poopravit na základě svých pozorování. Je pravda, že dnes je jiná doba, která si žádá řešit jiná témata. Když se mám přeci jenom vyjádřit k popisu počátku v Genesis, věřím, že Bůh je mocný, aby dokázal stvořit vesmír přesně tak, jak se tam píše, ikdyž netrvám na tom, že se to tak na naší zemi odehrálo.

 22. Lenka napsal:

  Vtipný je, že pan Darwin vystudoval teologii (teď to šlo v nějakym dokumentu). Takže asi Bibli znal;-)

 23. Lenka: Říkali to v den výročí i v televizi. Byl to zapřísáhlý křesťan.

 24. Marcela napsal:

  Nedávno jsem viděla nějaký dokument na téma vzniku života na Zemi. Podmínky se tu vytvářely poměrně dlouho (biblických sedm dnů považuji za „obraz“, tedy nikoli za lež), ale život se pak vyvinul jakoby rychle… Uvažovalo se tam o jakési „jiskře“… já myslím, že to byla „boží jiskra“ a pak už to „frčelo“… Podle mě se evoluce a stvoření nemusí nutně vylučovat. Ale můj otec vždycky říkal: „Tak ať udělají z opice člověka..!“

 25. LuFa napsal:

  opoce: Díky za odkazované dokumenty. Postupně se podívám.

 26. Jana napsal:

  Článek Evoluce lidí se za 10 000 let zrychlila nedokazuje evoluci. Dokazuje jen vývoj v rámci druhu a jejich schopnost přizpůsobit se prostředí.

 27. CyborgU napsal:

  Darwin sám napsal, že nikdy nepopíral existenci stvořitele, a hned uváděl i příklady: Kdyby se shromáždily všechny geny všech stvoření od počátku světa, zaplnily by nádobku velikou asi jako náprstek tak jsou malinké, dále losos, ryba, která se líhne v řekách a žije v moři, když táhne proti proudu k místu, kde se narodil, aby se tam vytřel, stačí, aby ho někdo vylovil a přemístil do jiné řeky, ihned ví, že je špatně, a hledá cestu zpět do moře a znovu proti proudu. Ühoři, kteří se naopak rodí v moři a žijí v řekách, se všichni třou v Sargasovém moři. Finta je v tom, že se tam zároveň sejdou úhoři, kteří žijí na americkém kontinentě i ti, kteří jsou z Evropy. Ti američtí to mají mnohem blíž a přesto to ti evropští stihnou, kdo jim sdělí, kdy mají vyrazit na cestu? Bylo toho víc už si to vše nepamatuju, důležité je to, že i když samozřejmě nelze brát Bibli doslova, jak to dělají kreativisté, ani Darwin není neomylný, pravda bude tradičně někde uprostřed.

Napište prosím komentář

You must be logged in to post a comment.